Truck Doprava zadarmo pre objednávky nad 49 €

Reklamačný poriadok


pre internetový obchod na internetovej stránke predávajúceho www.fotocopy.sk
 
Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:
 
Copy.sk, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
IČO: 47 182 393
DIČ: 202 380 0218
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90092/B
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 292 290 2683/1100
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2290 2683, BIC: TATRSKBX
telefón: +421 903 477 477
email: info@copy.sk
 
(1) Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru s výnimkou vád, ktoré sú spôsobené v dôsledku nesprávnych alebo nevhodných podkladov dodaných od kupujúceho alebo údajov zadaných kupujúcim v objednávke.
 
(2) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.
 
(3) Kupujúci je povinný  okamžite po prevzatí tovaru ho skontrolovať a reklamovať zjavné vady, najmä množstevný a sortimentný rozdiel alebo znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).
 
(4) Práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu počas záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 
(5) Reklamáciu je možné uplatniť osobne u predávajúceho Copy.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, telefón: +421 903 477 477, email: info@copy.sk alebo písomne zaslaním oznámenia o reklamácii spolu s reklamovaným tovarom na adresu Copy.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava. V prípade uplatnenia reklamácie písomne je potrebné v oznámení o vadách, ktoré má tovar uviesť aj navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie tovaru a priložiť fotokópiu faktúry.
 
(6) Ak kupujúci reklamuje odstrániteľnú vadu (t.j. vada, ktorú možno odstrániť a nedôjde pritom k zmene vzhľadu alebo funkčnosti tovaru) má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci má právo požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru (výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim) alebo odstránenie vady tovaru, alebo výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. ​Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
(7) Ak kupujúci reklamuje neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má právo žiadať výmenu veci alebo od zmluvy odstúpiť (vrátenie peňazí). Tie isté práva kupujúcemu prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (najmenej dvakrát) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri) tovar riadne užívať.
 
(8) Ak má reklamovaný tovar iné neodstrániteľné vady, ktoré ale nebránia riadnemu užívaniu veci má kupujúci a právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim
 
(9) Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie (odovzdanie opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie), ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najdlhšie však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 
(10) Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Táto osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste, prípadne v reklamačnom poriadku. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady.
 
(11) Pri uplatnení reklamácie bude kupujúcemu vydané potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Písomný doklad o vybavení reklamácie bude kupujúcemu vydaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
(12) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru najmä ak (a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám, (b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru, (c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, (d) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, (e) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, (f) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, (g) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym, nevhodným či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym použitím.
 
(13) Za vadu tovaru sa nepovažuje prirodzená zmena vlastností tovaru z dôvodu prirodzených zmien materiálu, z ktorých je tovar vyrobený. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predaného tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takého tovaru dôjde k jeho celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

(14) Pre účely odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto reklamačnom poriadku je kupujúci povinný zaslať poštou alebo e-mailom alebo osobne predložiť predávajúcemu oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, spolu s uvedením dôvodu odstúpenia, kontaktnými údajmi kupujúceho a bankovými údajmi, na ktoré má byť kupujúcemu vrátená kúpna cena za reklamovaný tovar. 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.11.2014