Truck Doprava zadarmo pre objednávky nad 49 €

Obchodné podmienky | fotocopy.sk


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku pri nákupe a predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.fotocopy.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).
 

PREDÁVAJÚCI A PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU
 
Copy.sk, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
IČO: 47 182 393
DIČ: 202 380 0218
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90092/B
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 292 290 2683/1100
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2290 2683, BIC: TATRSKBX
telefón: +421 903 477 477
email: info@fotocopy.sk


OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

(1) Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom objednávkového formulára internetového obchodu. Pre zadanie objednávky nie je potrebná registrácia kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť registrovaným kupujúcim rôzne výhody (napr. tovar za akciové ceny, zľavové poukážky, súťaže a pod.). Za správnosť údajov a podkladov zadaných v objednávke zodpovedá výlučne kupujúci.
 
(2) Potvrdením oboznámenia sa s týmito obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, vyjadruje s nimi súhlas a berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar.

 
(3) Doručenie zadania objednávky predávajúcemu a jej rekapitulácia bude kupujúcemu bezodkladne potvrdená e-mailom. O začiatku spracúvania objednávky bude kupujúcemu zaslaný e-mail. Odoslaním e-mailu kupujúcemu o začatí spracúvania jeho objednávky sa objednávka považuje za záväznú a medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká kúpna zmluva. O zmene stavu objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo prihlásením sa na svoj účet na www.fotocopy.sk (len zaregistrovaný kupujúci), alebo po kliknutí na odkaz uvedený v e-maile.
 
(4) Za účelom zmeny alebo zrušenia objednávky je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže bezplatne jednostranne zrušiť alebo zmeniť objednávku e-mailom do času, kým mu nebude doručený e-mail s informáciou, že jeho objednávka sa spracúva. Po tomto čase je zmena objednávky kupujúcim možná iba na základe dohody s predávajúcim a zrušenie objednávky kupujúcim je možné iba za podmienky zaplatenia 50% kúpnej ceny tovaru, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Kupujúci je však oprávnený bezplatne zrušiť objednávku v prípade, ak mu predávajúci oznámi, že objednaný tovar nie je možné dodať v štandardnej dodacej lehote a kupujúci nesúhlasí s neskorším dodaním tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny vopred bude kupujúcemu kúpna cena alebo jej časť vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky kupujúcim na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena prijatá, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Zmenu alebo zrušenie objednávky kupujúcim podľa tohto bodu je potrebné vykonať e-mailom na info@copy.sk, spolu s uvedením čísla objednávky a požiadavkou kupujúceho.
 
(5) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v štandardnej dodacej lehote a/alebo podľa podmienok z objednávky, v prípade zmeny objednávky, neuhradenia kúpnej ceny alebo z iných objektívnych príčin (napríklad nesúčinnosť kupujúceho, pokiaľ bude potrebná, nedostupnosti tovaru atď). V prípade takejto situácie bude predávajúci pred zrušením objednávky kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhradnom plnení, pokiaľ s tým bude kupujúci súhlasiť. Ak bola kúpna cena uhradená vopred, bude kupujúcemu vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky predávajúcim na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena prijatá, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivom tovare. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH bez balného a nákladov na dodanie. Predavajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru v internetovom obchode predávajúceho. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.
 
(2) Kupujúci si spôsob platby vyberie v objednávke. Kupujúci môže
môže po uzatvorení kúpnej zmluvy zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim. Kupujúci si môže v objednávke zvoliť nasledovné spôsoby platby >>
 
(3) Celková cena objednaného tovaru spolu s nákladmi na dodanie, ako aj prípadné iné náklady sú uvedené v objednávke pred jej odoslaním a v potvrdení prijatia a rekapitulácii objednávky zaslanej kupujúcemu e-mailom.
 
(4) V prípade voľby platby vopred cez GoPay alebo bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu v stanovenej lehote, inak je predávajúci oprávnený jednostranne zrušiť objednávku.
 
(5) Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo momentom zaplatenia kúpnej ceny na dobierku.
 
(6) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


DODACIE PODMIENKY

(1) Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na území Slovenskej republiky.
 
(2) Štandardné dodacie lehoty sú uvedené pri každom produkte osobitne. Vo výnimočných prípadoch môžu byť dodacie lehoty dlhšie. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky a oznámi mu predpokladaný termín dodania. Kupujúci je v takom prípade oprávnený bezplatne zrušiť objednávku, o čom je povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Ak sa cena za tovar platí vopred, dodacie lehoty sa počítajú od prijatia platby ceny objednaného tovaru na účet predávajúceho.
 
(3) Kupujúci si môže v objednávke zvoliť nasledovné spôsoby dodania tovaru >>
Kupujúci môže po uzatvorení kúpnej zmluvy zmeniť zvolený spôsob dodania iba po dohode s predávajúcim.

 
(4) Ceny pre jednotlivé spôsoby dodania sú k dispozícií vo formulári objednávky pred jej odoslaním.
 
(5) O pripravenosti tovaru na osobný odber u predávajúceho alebo o presnom termíne jeho doručenia bude kupujúci informovaný.
 
(6) S výnimkou osobného odberu, bude objednaný tovar dodaný na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Pri voľbe doručenia kuriérom odporúčame nechať si doručiť zásielku na adresu, kde je kupujúci v priebehu dňa zastihnuteľný (napr. do práce). Kuriér vopred kontaktuje kupujúceho o čase dodania zásielky. Pred potvrdením prevzatia zásielky od kuriéra odporúčame skontrolovať, či obal zásielky nie je poškodený a zásielku prevziať, len ak nie je poškodená. V prípade, ak je obal zásielky poškodený, odporúčame požadovať od kuriéra spísanie zápisu o poškodení zásielky a odmietnuť prevzatie takejto zásielky. Predávajúci v takom prípade bude kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody na ďalšom postupe.
 
(7) Tovar odporúčame po prevzatí ihneď prekontrolovať a v prípade zistenia vád  alebo mechanického poškodenia tovaru v neporušenom obale bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, kontaktovať predávajúceho.
 
(8) Spolu s objednaným tovarom bude kupujúcemu doručený doklad o kúpe. Doklad o kúpe slúži zároveň aj ako záručný list.
 
(9) V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar z dôvodov na jeho strane, znáša náklady na opätovné doručenie.
 
(10)  
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zo strany dohodnutého prepravcu, za škody spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním zo strany prepravcu a za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok. 
V prípade, že kupujúci neprevezme od prepravcu objednaný tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, má predávajúci nárok na náhradu škody v rozsahu kúpnej ceny tovaru a ceny za jeho dodanie.
 
(11) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom odovzdania zásielky na poštovú prepravu alebo kuriérskej službe a v prípade osobného odberu momentom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

(1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci uplatnenia reklamácie, a to iba v prípadoch uvedených v reklamačnom poriadku. Podmienky odstúpenia od zmluvy sú uvedené v reklamačnom poriadku.
 
(2) Kupujúci berie na vedomie, že tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.fotocopy.sk je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyhotovený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho, preto mimo reklamácie kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru a vrátiť objednaný tovar v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.


REKLAMÁCIE

(1) Postup pri uplatňovaní reklamácie a jej vybavenie je upravený v reklamačnom poriadku.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV >>

ORGÁN DOZORU
 
Orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj,
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 

fax č.: 02/ 58272 170
www.soi.sk


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Na všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.fotocopy.sk sa vzťahujú tieto obchodné podmienky v znení uvedenom v deň odoslania objednávky. Osobitné dojednania medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
 
(2) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa týchto podmienok a príslušných právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho zo zmluvy je určená príslušnými právnymi predpismi a týmito podmienkami.
 
(3) Tieto podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR.
 
(4) Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ak je kupujúci spotrebiteľ, inak zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 28.11.2020