Truck Doprava zadarmo pre objednávky nad 49 €

podmienky-VIANOCNA-SUTAZ-2019

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VIANOČNÁ SÚŤAŽ – každý týždeň nové výhry“
(ďalej len „súťaž“)
 
 1. Organizátor súťaže
Spoločnosť Copy.sk, s.r.o., IČO: 47 182 393, so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č. 90092/B; email: info@copy.sk (ďalej len „organizátor“).
 1. Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 11.11.2019 do 15.12.2019 (do 24:00 h).
 1. Možnosti účasti v súťaži
  1. 1 Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto vytvorí objednávku na fotokalendáre cez eshop www.fotocopy.sk v akejkoľvek hodnote a pri odosielaní objednávky vloží príslušný promo kód vzťahujúci sa k výhre, o ktorú má účastník záujem.
  2. 2 Zo súťaže je vylúčená každá fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, ktorý vznikol na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru k organizátorovi súťaže, ako aj ich blízke osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 2. Výhry a určenie výhercov
  1. 1 Každý účastník súťaže, ktorý zadá promo kód, získa zľavu 40% z ceny objednávky, pri ktorej promo kód zadal.
  2. 2 Každý týždeň traja náhodne vyžrebovaní účastníci súťaže navyše vyhrajú jednu z troch výhier, ktoré sú v hre v daný týždeň. Výhercovia budú vyžrebovaní organizátorom náhodným spôsobom každý týždeň. Prvé žrebovanie sa uskutoční v utorok 19.11.2019. a posledné v utorok 17.12.2019. Organizátor bude kontaktovať výhercu telefonicky a/alebo emailom na kontaktné údaje zadané pri vytvorení objednávky podľa ods. 3.1 vyššie.
 3. Odovzdanie a prevzatie výhry
  1. 1 O výhre podľa ods. 4.2 vyššie bude organizátor výhercu informovať na ním uvedený kontaktný email alebo telefonicky do 17.12.2019.
 4. Ostatné ustanovenia
  1. 1 Účastník súťaže účasťou v súťaži potvrdzuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
  2. 2 Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, nie je na ne právny nárok a nie je možné ich vymeniť za finančné výhry.
  3. 3 V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.
 5. Výhrada zmeny pravidiel súťaže
  1. 1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena alebo úprava pravidiel súťaže bude zverejnená rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže.
  2. 2 V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v týchto pravidlách súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch platí znenie týchto pravidiel súťaže.
 6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. 1 Organizátor ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Právnym základom tohto spracúvania je dobrovoľný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
  2. 2 Zapojením sa do súťaže podľa ods. 3.1 vyššie udeľuje účastník súťaže organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely tejto súťaže, a to v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, tel. č., email), ktoré účastník súťaže poskytne pri vytvorení objednávky podľa ods. 3.1 vyššie. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na čas do 31.12.2018.
  3. 3 Poskytnutie osobných údajov pre účely súťaže je dobrovoľné, avšak súhlas účastníka súťaže so spracovaním jeho osobných údajov organizátorom na účel tejto súťaže je podmienkou účasti v súťaži. Neposkytnutie osobných údajov na účel súťaže má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže.
  4. 4 Osobné údaje účastníka súťaže nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje účastníka súťaže (kontaktné údaje), ktorý je výhercom výhry podľa ods. 4.2 vyššie, budú poskytnuté spoločnosti Tangreto ako poskytovateľovi tejto výhry a meno, iniciála priezviska a mesto tohto výhercu budú uvedené na facebookovej stránke Copy.sk a Tangreto. Osobné údaje ostatných účastníkov súťaže nebudú poskytnuté tretím osobám.
  5. 5 Účastník súťaže môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na info@copy.sk alebo písomne na adresu sídla organizátora. Účastník súťaže berie na vedomie, že následkom odvolania súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov počas trvania súťaže bude vylúčenie zo súťaže. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred týmto odvolaním.
  6. 6 Okrem práva odvolať súhlas má účastník súťaže tiež (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na výmaz osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť údajov. Ak sa účastník súťaže domnieva, že jeho osobné údaje organizátor spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www. dataprotection.gov.sk).
 7. Záverečné ustanovenia
  1. 1 Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  2. 2 Tieto pravidlá súťaže sú zverejnené na webe https://www.fotocopy.sk/podmienky-VIANOCNA-SUTAZ-2019
  3. 3 Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže a vyjadruje s nimi svoj súhlas.
  4. 4 Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť od 11.11.2019.